Ewangelia Mateusza

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|

(1) Rodowód Isusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

(2) Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego.

(3) A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zerę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama.

(4) A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona.

(5) A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego.

(6) A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona.

(7) A Salomon był ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Azafa.

(8) A Azaf był ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza.

(9) A Ozjasz był ojcem Joatama. a Joatam ojcem Achaza, a Achaz ojcem Ezechiasza.

(10) A Ezechiasz był ojcem Amona, a Amon ojcem Jozjasza.

(11) A Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu.

(12) A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela.

(13) A Zorobabel był ojcem Abijuda, a Abijud ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora.

(14) A Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda.

(15) A Eliud był ojcem Eleazara, a Elazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba.

(16) A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Isus, zwany Chrystusem.

(17) Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście; od Dawida do uprowadzenia do Babilonu - pokoleń czternaście; od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa - pokoleń czternaście.

(18) A z narodzeniem Isusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, zanim się zeszli była już brzemienną z Ducha Świętego.

(19) A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie ją opuścić.

(20) I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie obawiaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło jest z Ducha Świętego.

(21) A urodzi syna i nadasz mu imię Isus; albowiem On zbawi naród swój od grzechów jego.

(22) A to wszystko się wydarzyło po to, aby się wypełniło słowo Pana, wypowiedziane przez proroka:

(23) Oto dziewica pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię jego Emmanuel, co znaczy: Bóg z nami.

(24) A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją.

(25) Ale nie współżył z nią, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, i nadał mu imię Isus.

 

Góra

Następny rozdział

 Strona główna