Księga Rodzaju

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| |41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|

(1) A oto dzieje rodu Ezawa, czyli Edomu.

(2) Ezaw pojął żony spośród córek kananejskich: Adę, córkę Elona, Chetyty, i Oholibamę, córkę Any, syna Sybeona, Chiwwity.

(3) I Basematę, córkę Ismaela, siostrę Nebajota.

(4) Ada urodziła Ezawowi Elifaza, a Basemata urodziła Reuela.

(5) Oholibama zaś urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. Oni byli synami Ezawa, którzy mu się urodzili w ziemi kanaanejskiej.

(6) Potem Ezaw zabrał żony swoje i synów swoich, i córki swoje, i wszystkich domowników swoich, i stada swoje, i wszystko bydło swoje, i całe mienie swoje, które nabył w ziemi kanaanejskiej, i udał się do kraju Seir, z dala od Jakuba, brata swego.

(7) Majątek ich bowiem był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem, ziemia zaś, w której przebywali, nie mogła ich pomieścić z powodu dobytku, który posiadali.

(8) Ezaw zamieszkał na pogórzu Seir. Ezaw to Edom.

(9) A oto wykaz rodów Ezawa, praojca Edomitów na Pogórzu Seir.

(10) Takie są imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, Reuel, syn Basematy, żony Ezawa.

(11) A synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.

(12) A Timna była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa, i urodziła Elifazowi Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa.

(13) A oto synowie Reuela: Nachat i Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basematy, żony Ezawa.

(14) A oto synowie Oholibamy, córki Any, syna Sybeona, żony Ezawa. Urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha.

(15) Oto naczelnicy rodów spośród potomków Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego Ezawa: naczelnik Teman, naczelnik Omar, naczelnik Sefo, naczelnik Kenaz.

(16) Naczelnik Korach, naczelnik Gatam, naczelnik Amalek. To są naczelnicy rodów od Elifaza w ziemi edomskiej, potomkowie Ady.

(17) A oto synowie Reuela, syna Ezawa: naczelnik Nachat, naczelnik Zerach, naczelnik Szamma, naczelnik Mizza. To są naczelnicy rodów od Reuela w ziemi edomskiej, potomkowie Basematy, żony Ezawa.

(18) A oto synowie Oholibamy, żony Ezawa: naczelnik Jeusz, naczelnik Jalam, naczelnik Korach. To są naczelnicy rodów, potomkowie Oholibamy, córki Any, żony Ezawa.

(19) To są synowie Ezawa i to są ich naczelnicy: To jest Edom.

(20) Oto synowie Seira, Choryty, tubylców tego kraju: Lotan, Szobal, Sybeon i Ana,

(21) Diszon, Eser i Diszan; to są naczelnicy Chorytów, synów Seira w ziemi edomskiej.

(22) Synami Lotana byli: Chori i Hemam, a siostrą Lotana była Timna.

(23) A oto synowie Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam.

(24) A oto synowie Sybeona: Aja i Ana; to jest ten Ana, który znalazł gorące źródła na puszczy, gdy pasł osły Sybeona, ojca swego.

(25) A oto dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any.

(26) A oto synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Keran.

(27) Oto synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan.

(28) Oto synowie Diszana: Us i Aran.

(29) A oto naczelnicy Chorytów: naczelnik Lotan, naczelnik Szobal, naczelnik Sybeon, naczelnik Ana,

(30) Naczelnik Diszon, naczelnik Eser, naczelnik Diszan. To są naczelnicy Chorytów według ich okręgów w kraju Seir.

(31) A oto królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej, zanim nad synami Izraela zapanował król.

(32) W Edomie był królem Bela, syn Beora, a gród jego nazywał się Dinhaba.

(33) Gdy Bela umarł, panował po nim Jobab, syn Zeracha z Bosry.

(34) Gdy zaś umarł Jobab, po nim był królem Chuszam, z kraju Temanitów.

(35) Gdy umarł Chuszam, po nim był królem Hadad, syn Bedada, który pobił Midianitów na polu moabskim; a jego gród nazywał się Awit.

(36) Gdy umarł Hadad, po nim był królem Samla z Masreki.

(37) Gdy umarł Samla, po nim był królem Saul z Rechobot nad Rzeką.

(38) Gdy umarł Saul, po nim był królem Baalchanan, syn Achbora.

(39) Gdy umarł Baalchanan, syn Achbora, po nim był królem Hadar, a gród jego nazywał się Pau; a imię żony jego było Mehetabel, córka Matredy, córki Mezahaba.

(40) A oto imiona naczelników Ezawa według ich rodów, ich miejscowości, według ich imion: naczelnik Timna, naczelnik Alwa, naczelnik Jetet,

(41) Naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon,

(42) Naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar,

(43) Naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. To są naczelnicy rodów edomskich według ich siedzib w kraju, który posiadali. To jest Ezaw, praojciec Edomitów.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna