Księga Liczb

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|

(1) Pierwszego dnia drugiego miesiąca w drugim roku po wyjściu z ziemi egipskiej przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Zgromadzenia tymi słowy:

(2) Zróbcie spis całego zboru synów izraelskich według ich szczepów i rodów, spis imienny wszystkich mężczyzn, głowa po głowie,

(3) Wszystkich, którzy w Izraelu są zdatni do służby wojskowej od dwudziestego roku życia wzwyż, spiszcie według ich zastępów ty i Aaron,

(4) A z wami będzie po jednym mężu z każdego plemienia. Będą oni naczelnikami rodów.

(5) A te są imiona mężów, którzy staną z wami: z Rubena Elisur, syn Szedeura;

(6) Z Symeona Szelumiel, syn Suriszaddaja;

(7) Z Judy Nachszon, syn Amminadaba;

(8) Z Issachara Netanael, syn Suara;

(9) Z Zebulona Eliab, syn Chelona;

(10) Co się tyczy synów Józefa, to z Efraima Eliszama, syn Ammihuda, z Manassesa Gamliel, syn Pedasura;

(11) Z Beniamina Abidan, syn Gideoniego;

(12) Z Dana Achiezer, syn Ammiszaddaja;

(13) Z Aszera Pagiel, syn Ochrana;

(14) Z Gada Eliasaf, syn Deuela;

(15) Z Naftaliego Achira, syn Enana.

(16) Ci są powołani przez zbór na książąt rodów ojcowskich, na dowódców tysięcznych oddziałów izraelskich.

(17) A Mojżesz i Aaron sprowadzili tych mężów, wyznaczonych imiennie,

(18) I pierwszego dnia drugiego miesiąca zgromadzili cały zbór, a oni podawali swoje pochodzenie, zapisując się imiennie według swoich szczepów i rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, głowa po głowie,

(19) Jak Pan nakazał Mojżeszowi; a tak dokonał ich przeglądu na pustyni Synaj.

(20) Było zaś synów Rubena, pierworodnego Izraela, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, policzonych głowa po głowie, według liczby imion, wszystkich mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

(21) Spisanych z plemienia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięćset;

(22) Synów Symeona, w ich rodowodach, według szczepów i rodów policzonych głowa po głowie, według liczby imion, wszystkich mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

(23) Spisanych z plemienia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta;

(24) Synów Gada, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

(25) Spisanych z plemienia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt;

(26) Synów Judy, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

(27) Spisanych z plemienia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset;

(28) Synów Issachara, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

(29) Spisanych z plemienia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta;

(30) Synów Zebulona, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

(31) Spisanych z plemienia Zebulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta;

(32) Synów Józefa, mianowicie synów Efraima, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

(33) Spisanych z plemienia Efraima było czterdzieści tysięcy pięćset;

(34) Synów Manassesa, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

(35) Spisanych z plemienia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwieście;

(36) Synów Beniamina, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

(37) Spisanych z plemienia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterysta;

(38) Synów Dana, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

(39) Spisanych z plemienia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset;

(40) Synów Asera, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej.

(41) Spisanych z plemienia Asera było czterdzieści jeden tysięcy pięćset;

(42) Synów Naftaliego, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

(43) Spisanych z plemienia Naftaliego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.

(44) To są spisani, których przeglądu dokonał Mojżesz i Aaron, i książęta izraelscy w liczbie dwunastu mężów, po jednym mężu z każdego rodu.

(45) A było wszystkich spisanych synów izraelskich, według ich rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej w Izraelu,

(46) Było tych wszystkich spisanych sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.

(47) Lecz Lewici, według pochodzenia swego rodu, nie zostali wraz z nimi spisani.

(48) I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:

(49) Zaiste, nie obejmuj spisem plemienia Lewiego i nie wliczaj ich do innych Izraelitów,

(50) Lecz wyznacz Lewitów do służby w Przybytku Świadectwa i zleć im staranie o wszystkie jego sprzęty i wszystko, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty, oni też będą go obsługiwali i wokoło przybytku mieszkali.

(51) A kiedy przybytek ma być przeniesiony gdzie indziej, niech go rozbiorą Lewici, w czasie obozowania zaś przybytek ustawią Lewici. Obcy, który się zbliży do niego, poniesie śmierć.

(52) Synowie izraelscy obozować będą, każdy w swoim obozie i każdy przy swoim sztandarze, według swoich zastępów.

(53) Lewici zaś będą obozować wokół Przybytku Świadectwa, aby nie spadł gniew na zbór synów izraelskich; Lewici będą więc pełnić straż przy Przybytku Świadectwa.

(54) Synowie izraelscy uczynili wszystko tak, jak Pan nakazał uczynić Mojżeszowi.

Początek

Następny rozdział

 Strona główna